• Kontakta oss gärna
  • +46 42-19 70 81
  • info@nordreg.se

Här hittar du Nordregs avtalsvillkor för domännamn

1. Allmänt

1.1 Dessa villkor (“Avtalet”) gäller mellan kund (”Kund/-en”) och Nordreg AB, org. Nr 556651-5739, Box 5026, 250 05 Helsingborg (”Nordreg”) avseende registrering och administration av domännamn (”Tjänsten”).

1.2 Kund kan vara juridisk eller myndig fysisk person.

2. Tjänsten

2.1 Innehållet i Tjänsten specificeras i separat orderbekräftelse/faktura samt på Nordregs webbplatser. Nordreg erbjuder Tjänsten avseende de toppdomäner (”TLD”) som anges på Nordregs webbplats från tid till annan.

2.2 Nordreg tillhandahåller kostnadsfri support beträffande Tjänsten. Detta sker via e-post, telefon och information på Nordregs webbplats.

2.3 Förutom Tjänsten kan Nordreg även – mot särskild avgift – tillhandahålla tilläggstjänster (t.ex. DNS-tjänster). I tillämpliga delar gäller Avtalet även för sådana tilläggstjänster men Nordreg kan komma att introducera särskilda villkor för sådana tilläggstjänster och om Kunden avser att då fortsätta nyttja sådana tilläggstjänster förbinder sig Kunden att acceptera sådana villkor. Kunden accepterar härmed att Nordreg kan använda underleverantör för att tillhandahålla Tjänsten och tilläggstjänster.

2.4 En nyregistrerad domän kan inte flyttas från Nordreg förrän efter tidigast sextio (60) dagar, om inte annat framgår av information på Nordregs webbplats.

2.5 Nordreg äger rätt att signera alla domäner som registreras av Nordreg för Kund med DNSSEC. I det fall att Kunden ej önskar signering med DNSSEC kan Kunden själv avaktivera funktionen.

2.6 Nordreg förbehåller sig rätten att registreras som administrativ, teknisk och/eller fakturakontakt för domän, om detta krävs av ett registry för en TLD. Ytterligare information om detta kan begäras från Nordregs Kundcenter.

3. Avtalstid och uppsägning

3.1 Kundens beställning av Tjänsten är bindande, men Kunden kan ångra beställningen enligt punkt 3.2. Avtal anses träffat när Nordreg har utfärdat en bekräftelse, och löper därefter under den avtalstid som anges på Nordregs faktura.

3.2 Nordreg följer distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) för samtliga Kunder. Nordreg lämnar särskild och ytterligare information kring detta i samband med Kundens beställning. Nordreg kan inte lämna tillbaka inköpta domännamn och Kunds köp av domännamn kan därför ångras endast till dess betalning sker, men inte senare.

3.3 Nordreg tillämpar inte någon bindningstid. När Avtalet har trätt ikraft löper det under den avtalsperiod som anges på Nordregs bekräftelse. När en avtalsperiod löpt ut, kommer Avtalet att förlängas genom förnyelsefaktura eller på sådant sätt som framgår på Nordregs webbplats. Kund som trots påminnelse inte betalar enligt Nordregs förnyelserutiner anses ha sagt upp Avtalet. Tjänsten avslutas tidigast efter två (2) veckor från Nordregs påminnelse om förnyelse. Sådan påminnelse skickas till Kund via e-post till den adress som Kund har angivit.

3.4 Kunden kan närsomhelst och utan skäl säga upp Avtalet under pågående avtalstid. Uppsägning sker enklast genom att Kunden kontaktar Nordregs Kundcenter. Om Kund inte betalar Nordregs förnyelsefaktura trots påminnelse, anses Avtalet uppsagt av Kund. Nordreg kan tyvärr inte återbetala avgifter som redan erlagts, eftersom registrys för TLD inte medger sådan återbetalning.

3.5 Kund som ej betalat Nordregs förnyelsefaktura kan under viss tid och i vissa fall ändå förnya sin domänregistrering, i enlighet med respektive policies för TLDs avseende s.k. redemption period. Ytterligare information om detta lämnas av Nordregs Kundcenter.

4. Villkorsändring och överlåtelse

4.1 Nordreg har rätt att ändra dessa villkor, med ikraftträdande trettio (30) dagar efter publicering. Ändringar av avtalsvillkor annonseras på Nordregs webbplats och via e-post till samtliga kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt punkt 3.4.

4.2 Kund får upplåta eller överlåta Tjänsten och sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annan om Nordreg skriftligen godkänt sådan upplåtelse eller överlåtelse i förväg. Överlåtelse och medgivande måste ske skriftligen och träder i kraft från det datum Nordreg har medgivit överlåtelsen. Frånträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten. Tillträdande Kund är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit före överlåtelsetidpunkten.

4.3 Nordreg får helt eller delvis överlåta sina skyldigheter och rättigheter enligt Avtalet till annat företag.

5. Avgifter

5.1 De avgifter som Kund ska betala för Tjänsten framgår av Nordregs webbplats och bekräftelse. Betalning erläggs på det sätt som Kund valt i sin beställning. Om Kund valt faktura gäller betalningsvillkor fjorton (14) dagar netto om inte annat framgår av faktura.

5.2 Nordreg har rätt att ta ut avgift för betalningspåminnelse. Dröjsmålsränta debiteras inte.

5.3 Kund ska snarast meddela Nordreg om faktura anses felaktig. Har Kund inom åtta (8) dagar invänt mot fakturan och anfört en saklig grund mot debiteringen, ska Nordreg medge anstånd med betalningen av det tvistiga beloppet.

5.4 Avgiftsändring meddelas skriftligen enligt punkt 4.1 ovan. Avgiftsförändring träder i kraft i samband med ny avtalsperiod, såvida inte ändringen föranleds av faktorer som inte Nordreg styr över. Tillfälliga kampanjpriser påverkar inte pågående avtal.

6. Otillåten användning

6.1 Kunden får inte använda Tjänsten i strid med Avtalet, gällande lagstiftning eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet. Domännamn och webbplatser som omfattas och administreras av Tjänsten får inte sprida, innehålla, peka mot eller vidarebefordra följande material:

• Information som gör intrång i tredje mans immateriella rattigheter.

• Datavirus eller annan skadlig kod;

• Barnpornografiskt, diskriminerande, rasistiskt, förnedrande, hotfullt eller våldsamt material eller annat material som utgör olaga hot, hets mot folkgrupp, förtal eller som uppmuntrar till olagliga handlingar eller aktiviteter;

6.2 Nordreg äger rätt att omedelbart stänga av Tjänsten och vidta andra rättsliga åtgärder om Kundens användning av Tjänsten strider mot punkt 6.1 eller om Kunden använder Tjänsten på ett sätt som riskerar att skada Nordreg.

7. Nordregs ansvar

7.1 Nordreg kommer att vidta alla rimliga åtgärder för att hålla Tjänsten tillgänglig för Kunden. Nordreg kan dock inte garantera Tjänstens tillgänglighet.

7.2 Nordreg har rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är påkallat av tekniska, underhålls-, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl, eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller beslut fattade av behörig registreringsenhet av relevanta toppdomäner eller av sådan registreringsenhet utsedd behörig organisation. Kunden bekräftar vidare att Nordreg eller registry för TLD kan stänga av eller begränsa Tjänsten i enlighet med gällande policys, t.ex. för att rätta misstag eller i samband med domännamnstvist. Nordreg ska aldrig hållas ansvarig för överföring, nedstängning eller annat som påverkar domäntjänsten när sådan åtgärd vidtas p.g.a. krav från registry för TLD eller anknuten organisation (t.ex. ICANN).

7.3 Nordreg ansvarar enbart för skador som orsakas genom försummelse av Nordreg eller Nordregs underleverantör. För Kund som inte är konsument, är Nordregs skadeståndsskyldighet begränsad så att (i) indirekta skador inte ersätts (varvid utebliven vinst, förlorad besparing, förlorad goodwill eller förlust/förvanskning av data alltid ska anses som indirekt skada), och (ii) ett sammanlagt belopp motsvarande avgiften för den gällande avtalsperioden. Nordregs ansvar är inte begränsat för skada som Kund kan visa har orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåt från Nordregs sida.

7.4 Nordreg svarar aldrig för skador som kan uppkomma genom att beställt domännamn är upptaget eller blir upptaget innan beställningen är klar hos registry för TLD.

7.5 Kund som drabbas av skada på grund av fel hos Nordreg måste meddela detta omedelbart. Nordreg lämnar ingen ersättning för skador som kunde ha undvikits. Krav på skadestånd ska framföras skriftligen till Nordreg och ska inkomma inom skälig tid efter det att Kund märkt eller bort märka grunden för kravet.

8. Kundens ansvar

8.1 Kunden garanterar att SAMTLIGA uppgifter som lämnas till Nordreg är riktiga och fullständiga. Kunden åtar sig att omedelbart meddela Nordreg om eventuella ändringar. Om Kunden medvetet lämnar felaktiga, missvisande eller opålitliga uppgifter, eller om Kunden inte besvarar frågor från Nordreg angående lämnade uppgifter inom femton (15) dagar, kan Nordreg vidta de åtgärder som framgår av punkt 6.2.

8.2 Kunden ansvarar för att Kunden äger rätt att registrera och använda de domäner som beställs och/eller administreras av Nordreg genom Tjänsten. Kunden garanterar att beställda domännamn eller andra uppgifter som Kunden lämnar till Nordreg inte direkt eller indirekt gör intrång i tredje mans rättigheter.

8.3 Kunden ansvarar för att – innan beställning lämnas till Nordreg – läsa samtliga villkor som registry för TLD och anknutna organisationer (t.ex. ICANN) utfärdar och tillämpar från tid till annan. Kunden bekräftar och accepterar härmed att följa de villkor och skyldigheter som registry för TLD och anknutna organisationer ålägger Nordreg och Kunden. På Nordregs webbplats finns information eller hänvisning till de villkor som gäller för respektive toppdomän.

8.4 Kunden ska hålla Nordreg skadeslöst för all eventuell skada som orsakas Nordreg p.g.a. Kundens överträdelse av Avtalet eller gällande lagstiftning. Kunden bekräftar vidare denne ska försvara och hålla registry för TLD och anknutna organisationer (inklusive s.k. Registry Operators), och dess styrelser och personal, skadeslösa för alla krav som är hänförliga till Kundens registrerade domän/-er. Denna skyldighet gäller även efter det att detta Avtal i övrigt upphört att gälla.

8.5 Kunden bekräftar och accepterar att Nordreg är skyldig att följa vissa särskilda regler avseendekontaktinformation som vidarebefordras till ett registry för en TLD och tredje parter, samt i vilken utsträckning sådan kontaktinformation görs offentlig.

9. Personuppgifter

9.1 All information som Kunden överför till Nordreg, kommer att behandlas som konfidentiell information och i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Nordreg inhämtar och använder personuppgifter i syfte att kunna tillhandahålla Tjänsten enligt Avtalet och Nordregs avtal med registry för TLD . För sådana personuppgifter som Nordreg enligt avtal är skyldig att inhämta och överföra till ett registry för TLD, är respektive registry för TLDs personuppgiftsansvarig. För eventuella personuppgifter som inte överförs från Nordreg till registry för TLDs är Nordreg personuppgiftsansvarig. Nordreg åtar sig att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder för samtliga personuppgifter som Nordreg behandlar inom ramen för Tjänsten. Kunden kan närsomhelst kontakta Nordregs Kundcenter för att få mer information om Nordregs personuppgiftsbehandling, samt för att rätta eventuella felaktiga personuppgifter.

9.2 Kunden samtycker härmed till att Nordreg (i) publicerar uppgifter om Kunden i enlighet med en ”whois”-policy utfärdad av en registry för en TLD, (ii) lämnar ut uppgifter till domstol eller myndighet som begär utlämnande med stöd i svensk lagstiftning, och (iii) kan behandla Kundens personuppgifter enligt Avtalet med hjälp av personuppgiftsbiträden.

9.3 Det åligger Kunden att inhämta kontaktpersoners samtycke till att personuppgifter registreras och görs allmänt tillgängliga via Internet enligt respektive registry för TLDs ”whois”-policy innan Tjänsten beställs.

10. Tredjeparts-registreringar

10.1 En registrering där kontaktuppgifter för teknisk kontaktperson eller faktureringsinformation skiljer sig från domännamnsinnehavare, betraktas av Nordreg som en tredjepartsregistrering. Kund som gör en tredjepartsregistrering ska alltid registrera korrekt och nödvändig kontaktinformation om slutkund så att en Whois-tjänst kan identifiera slutkund.

10.2 Domännamnsinnehavaren ansvarar för att alla uppgifter är korrekta enligt punkt 8.1.

11. Övrigt

11.1 Respektive part ska befrias från skadestånd och andra påföljder om fullgörelse av avtalet hindras eller försvåras av omständigheter som part inte kunnat råda över, såsom krig, myndighetsingripande, inbrott, beslag, allmänna restriktioner, arbetskonflikt, olyckshändelser, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, uteblivna tillstånd, inskränkningar i energitillförseln eller uteblivna leveranser från underleverantör som part skäligen inte kunnat förutse vid tiden för Avtalets ingående och vars följder part inte har kunnat undvika eller övervinna. Har Avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats under längre tid än en (1) månad på grund av omständighet som angivits ovan har vardera part rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen frånträda avtalet.

12. Tvister

12.1 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet ska avgöras av svensk domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.

12.2 Tvist i anledning av registrerade domäner hanteras i enlighet med den policy som bestämts av respektive toppdomän. Nordreg tillämpar ICANNs Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (”UDRP”), såsom den gäller från tid till annan, för alla generiska TLD samt .nu registreringar och förnyelser, vänligen se http://www.icann.org/en/dndr/udrp/policy.htm. Nordreg erbjuder inte administrativa tjänster eller assistans utöver de åligganden som Nordreg har med anledning av sitt/sina registreravtal. Alla övriga konflikter mellan kunden och Nordreg ska hanteras i enlighet med punkt 12.1.