• Kontakta oss gärna
  • +46 42-19 70 81
  • info@nordreg.se

Inledning

Nordreg behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). I denna Integritetspolicy redogör vi närmare för hur Nordreg behandlar de personuppgifter som registrerats av Nordreg. Personuppgiftsansvarig är Nordreg AB. Kontaktinformation finns under rubriken ”Kontaktuppgifter” nedan.

Allmänt

Nordreg registrerar och behandlar spekulanter, kunder och övriga personers personuppgifter i olika dataregister. Den som registreras ska före registreringen normalt tillfrågas om denne samtycker till att uppgifterna behandlas i enlighet med Integritetspolicyn. Om inte är det viktigt att omgående meddela Nordreg detta så att det kan beaktas vid behandlingen av personuppgifterna. Särskilt viktigt är det att meddela om man t ex har skyddad identitet.

I viss utsträckning är dock registrering och behandling av personuppgifter nödvändig och önskvärd även om den registrerade inte lämnat något särskilt samtycke. Det kan t ex vara nödvändigt för att Nordreg skall kunna fullgöra avtal och skyldigheter enligt lag. För sådan registrering och behandling, som enligt Personuppgiftslagen är tillåten utan samtycke från den registrerade, efterfrågas inget särskilt samtycke.

Komplettering/uppdatering

I syfte att upprätthålla en god kund- och registervård kan Nordreg komma att komplettera eller uppdatera personuppgifterna med uppgifter som inhämtas från privata och offentliga register. Det uppgifterna kan komma att kompletteras med är t ex uppgift om fullständigt för- och efternamn, adress, ytterligare telefonnummer och födelsedatum. Uppgifter som löpande kan komma att uppdateras är t ex telefonnummer och adress.

Ändamålet med behandlingen

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter är i första hand att administrera förmedlingen av tjänst eller vara samt för att fullgöra ingångna avtal eller åtgärder som begärts innan ett avtal träffats.

Behandling av uppgifter sker också för att Nordreg ska kunna fullgöra sina förpliktelser enligt lag.

Information och rättelse

Den registrerade har rätt att efter ansökan en gång per år kostnadsfritt erhålla information om vilka personuppgifter som Nordreg registrerat och behandlar i sina register som rör den sökande.

Om någon uppgift i registren är felaktig rättas uppgiften omgående efter det att Nordreg uppmärksammats på felet.

Överföring

För att kunna erbjuda produkter och tjänster som tillhandahålls av samarbetspartners, såsom t ex registrering av domäner, kommer personuppgifter att överföras till samarbetspartners. Personuppgifter överförs även för behandling eller publicering på Internet av samarbetspartners.

Aktuell uppgift om samarbetspartners finns på Nordregs hemsida www.nordreg.se.

Kontaktuppgifter

Nordreg AB
Box 5026
250 05 Helsingborg